Menu
BEL ONS: 024 204 20 32

Algemene voorwaarden escape room

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de escape rooms en/of (groeps)arrangementen, georganiseerd door doenederland.nl bv, Karrenstraat 22, 5211 EH te 's-Hertogenbosch, hierna te noemen DoeNederland.nl. Escaperoom-denbosch.nl, escaperoom-eindhoven.nl en escaperoom-nijmegen.nl zijn werknamen van DoeNederland.nl; derhalve gelden de algemene voorwaarden van doenederland.nl eveneens voor alle werknamen.


Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: - DoeNederland.nl: de medewerkers van DoeNederland.nl alsmede het bedrijf gevestigd te 's-Hertogenbosch (kvk nummer 17202365); - klant: de wederpartij van DoeNederland.nl, waarvoor DoeNederland.nl een uitje organiseert, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privé-persoon; - deelnemer: natuurlijk persoon behorende tot de groep van de klant. - uitje: het arrangement en/of de activiteit(en) welke door DoeNederland.nl aan de klant is aangeboden.


Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de klant een reservering plaats via de website of mondeling (ook telefonisch) aan (de medewerkers van) DoeNederland.nl heeft laten weten definitief te willen boeken. Hierdoor gaat de klant een mondelinge overeenkomst aan. Daarnaast komt een overeenkomst tot stand indien de klant een email stuurt naar DoeNederland.nl waarin hij/zij aangeeft definitief te willen boeken (boeken staat gelijk aan reserveren).

2.2 Degene die namens of ten behoeve van de groep of de overeenkomst aan gaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

2.3 Er vindt geen annulering plaats indien u (de klant) de bevestiging niet ondertekent, of indien u niet tijdig betaalt.


Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1 DoeNederland.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DoeNederland.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DoeNederland.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DoeNederland.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DoeNederland.nl zijn verstrekt, heeft DoeNederland.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

3.4 DoeNederland.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DoeNederland.nl is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor doenederland.nl kenbaar behoorde te zijn.

3.5 Klant vrijwaart DoeNederland.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.


Artikel 4: Betaling

4.1 De betaling van het verwachte totaalbedrag van het uitje dient voor de datum van het uitje volledig te zijn voldaan, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen. Dit kan contant op de dag zelf, via iDeal of vooraf overmaken per bank. 

4.2 Het niet tijdig betalen of het niet ondertekenen van de bevestiging leidt niet tot annulering van de boeking.

4.3 Nadat het uitje heeft plaats gevonden ontvangt de klant een eindafrekening. Deze betaling dient binnen 8 dagen na het ontvangen van de factuur voldaan te zijn.

4.4 Is klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het totaalbedrag, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

4.5 Indien DoeNederland.nl hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

4.6 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van klant.

4.7 Klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 5: Reserveringssom

5.1 In de gepubliceerde reserveringssom zijn alle in een uitje omschreven zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld.

5.2 Bij iedere reservering via DoeNederland.nl brengt DoeNederland.nl administratiekosten in rekening.

5.3 In de reserveringssom zijn niet inbegrepen: a. Het vervoer per touringcar, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen; b. De kosten van reisbagage-, reisongevallen-,ziektekosten-, en annuleringsverzekering; c. Eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.

5.4 Tenzij anders vermeld gelden de prijzen per persoon.

5.5 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het op stellen van het programma. DoeNederland.nl behoudt zich het recht voor om voor het totstandkoming van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.


Artikel 6: Wijzigingen door de deelnemer(s)

6.1 De reservering kan door de klant in overleg met DoeNederland.nl gewijzigd worden indien en voor zover dit mogelijk is. Bij het in mindering brengen van het aantal deelnemers, gelden voor die aantallen de annuleringsvoorwaarden (zie artikel 7).


Artikel 7: Annuleringen

7.1 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:

A. Annulering > 7 dagen voor bedoeld tijdstip 0 euro per kamer.

B. Annulering < 7 dagen voor bedoeld tijdstip 75 euro per kamer.

7.2 Annuleringen dienen schriftelijk per mail of per post en gedateerd te gebeuren.

7.3 Vermindering van het aantal deelnemers kan op de dag zelf aan ons worden doorgegeven. Bij vermindering van het aantal personen heeft DoeNederland.nl het recht de prijs per persoon aan te passen.

7.4 Een annuleringsverzekering dient men zelf bij eigen verzekeraar af te sluiten.

7.5 Bij gehele annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht waarbij de administratiekosten komen te vervallen.


Artikel 8: Niet doorgaan van het programma/wijzigingen

8.1 Alleen DoeNederland.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma, indien hiertoe gegronde redenen bestaan waardoor activiteiten niet verantwoord zijn, of bij wijzigingen door autoriteit.

8.2 Indien door omstandigheden door DoeNederland.nl wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht DoeNederland.nl zich tot onmiddellijk kennisgeving aan de klant.

8.3 Indien DoeNederland.nl besluit (delen van) een programma niet door te laten gaan, verplicht DoeNederland.nl zich tot het afgeven van een waardebon (geldigheidsduur 12 maanden) ter waarde van (delen van) het betreffende programma, zodat (delen van) het programma op een andere datum door kan gaan.


Artikel 9: Klachten

Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen of zo mogelijk de eerste werkdag bij DoeNederland.nl worden ingediend. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij DoeNederland.nl. Voor klachten die na deze termijn worden ingediend, behoudt DoeNederland.nl het recht deze niet ontvankelijk te verklaren.


Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Indien DoeNederland.nl aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van het uitje.

10.2 Door DoeNederland.nl wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de het uitje. DoeNederland.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 DoeNederland.nl aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een uitje niet kan doorgaan.

10.4 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

10.5 Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijk, te vergoeden.

10.6 Verlies en/of schade die ontstaat door het gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van DoeNederland.nl of materialen van derden zullen aan de klant in rekening worden gebracht.


Artikel 11: Begin- en eindtijd

De begin- en eindtijd van een uitje wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien het uitje aangepast dient te worden vanwege het niet op tijd zijn van de groep, zal DoeNederland.nl hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de klant.


Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1 DoeNederland.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst DoeNederland.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. - klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

12.2 Voorts is DoeNederland.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DoeNederland.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien DoeNederland.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4 DoeNederland.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 13: Overmacht

13.1 DoeNederland.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij en/of de wederpartij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DoeNederland.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DoeNederland.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DoeNederland.nl worden daaronder begrepen.

13.3 DoeNederland.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat doenederland.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.4 DoeNederland.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is DoeNederland.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Artikel 14: Geschillen

14.1 De rechter in de vestigingsplaats van DoeNederland.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft DoeNederland.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 15: Toepasselijk recht

15.1 Op elke overeenkomst tussen DoeNederland.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 16: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel te Eindhoven.

16.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

16.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. De versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

16.4 De algemene voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.

16.5 De algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.escaperoom-denbosch.nl, escaperoom-eindhoven.nl en escaperoom-nijmegen.nl.


nl